Områdesbeskrivning 2022 efter delområde och variabler
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

delområde Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök

variabler Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Fotnoter

Ålder:
Anger beräknad ålder vid årets slut. Variabeln härleds från personnumret. Beräknad ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret.
Befolkningsförändring:
Befolkningsförändringen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Förändringen kan vara positiv eller negativ.
Medelålder:
Med medelålder avses den ålder som erhålls om man summerar invånarnas ålder och sedan dividerar med antalet invånare.
Utländsk bakgrund:
Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
Utbildning:
Anger den aktuella högsta avslutade utbildningen för personen, baserat på ett antal källregister från olika utbildningsanordnare.
Sysselsättningsstatus:
Anger om personen var förvärvsarbetande, ej förvärvsarbetande (med eller utan kontrolluppgift) eller barn < 16 år.
Arbetslöshet:
Uppgifterna visar andelen arbetssökande klassificerade som öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, inskrivna vid Arbetsförmedlingen i åldersgruppen 18-64 år.
Sammanräknad förvärvsinkomst:
Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet bildar tillsammans sammanräknad förvärvsinkomst. Kapitalinkomster ingår alltså inte.
Personer med arbetsplats i området:
Med detta menas, förvärvsarbetande personer som har sin arbetsplats i området oberoende av bostadens belägenhet.
Personer som bor i området och arbetar i Helsingborg:
Förvärvsarbetande personer med bostad i området och som har sin arbetsplats i Helsingborg men inte nödvändigtvis i det egna bostadsområdet.
Inpendling från annan kommun:
Förvärvsarbetande personer som har sin arbetsplats i området och bor i en annan kommun.
Utpendling till annan kommun:
Förvärvsarbetande personer som bor i området och har sin arbetsplats i en annan kommun.
Ohälsotal:
Ohälsotalet är summan av utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen dividerat med antal personer i åldern 20-64 år. Observera att ohälsotalet INTE innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare till anställda de 14 första dagarna av sjukdomsperioden.
Bilar per 1000 invånare:
Avser personbilar i trafik, registrerade på fysiska personer folkbokförda i delområdet.
Valdeltagande:
Valdeltagandet beräknas genom att ta samtliga avgivna röster och dividera med antalet röstberättigade. Dessa uppgifter finns för valdistrikt och har sedan omräknats till delområden.

Information

Enhet
procent och antal
Kontakt
Henrik Persson, henrik.persson@helsingborg.se, 042 - 10 58 59
Senast uppdaterad
2022-06-02
Skapad datum
2020-05-27
Källa
Helsingborgs stad
Matris
OM2007